O Minor

Minor – Projektontor für Bildung und Forschung (organizácia pre vzdelávanie a výskum), ktorú tvorí interdisciplinárnya interkultúrny tím. Používame angažovaný prístup založený na rôznorodostia vedeckom výskume, ktorý slúži pre začlenovanie marginalizovaných skupín dospoločnosti. Sme celoštátna a medzinárodne aktívna organizácia pôsobiaca voblasti výskumu, rozvoja programov, projektového poradenstva, profesionálneho rozvoja, sieťovania a realizácie pilotných projektov.

Minor Header Sterne Netzwerk

Sprachen:
العربية | български | deutsch | english | français | italiano | kurdî | polski | română | türkçe

Kontoverbindung für Spenden:

Minor
IBAN: DE83430609671141583400
BIC: GENODEM1GLS

Pokrývame  široké spektrum sociálnych a vedeckýchtém ako napríklad migrácia, podpora demokracie, súdržnosť komunity ako aj integráciaa inklúzia vo vzdelávaní a v práci.

Cieľom je zlepšiťsociálnu situáciu znevýhodnených alebo diskriminovaných skupín ako napríklad migrantov, sociálne znevýhodnených občanov, väzňov a ľudí s postihnutím. Našimi aktivitami chceme zmeniť sociálne procesy a štruktúry s cieľom podpory tolerantného a rešpektujúceho spolužitia v Nemecku a v Európe.

Hlavnými oblasťami výskumu sú analýzy efektov a potenciálov migrácie ako aj prevencia radikalizmu,vzdelávanie médií, poradenstvo v sociálnych sieťach a odbornévzdelávanie.

Hlavné oblasti vovzdelávaní sa zameriavajú na spájanie pedagogiky, interkultrúrnehoa medzigeneračného prístupu, posilňovanie participácie a úspechumarginalizovaných skupín do spoločnosti.

Minor je certifikovanou organizáciou pre vzdelávanie v oblasti občianskeho vzdelávania.

Minor je občianska organizácia, ktorej cieľom je rozvíjať a posilňovať demokraciu.  Našimi  projektmi podporujeme  participáciua pozitívne vzťahy v demokratickej kultúre, reagujeme na výzvy spojené s hodnotami  demokracie. Sme proti akýmkoľvek prejavom diskriminácie ako rasizmus, antisemitizmus a sexizmusa obhajujeme rešpekt a rôznorodosť v spoločnosti.