Social Media Streetwork

многоезичнa първоначалнa информaция и консултация в социалните мрежи срещу маргинализацията

Проектът разработва и предоставя многоезична проактивна първоначална информация и консултация в социалните мрежи за маргинализирани eмигранти от ЕС, членове на малцинства и бездомни хора или хора в риск от бездомност.

За контакт:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Продължителност на проекта:

01.10.2022 – 30.09.2026

Езици:

Deutsch | english | hrvatski | italiano | polski | română

Партньорският проект “Social Media Streetwork” (SoMS) на Minor и BAG Wohnungslosenhilfe e.V. е общонационален модел-проект в рамките на програмата ESF-Plus “EhAP Plus – Интеграцията помага срещу изключването на хората в неравностойно положение”.

SoMS разработва и предлага многоезичнa първоначална информация и консултация на целевите групи от новопристигнали граждани на ЕС в особено уязвимо положение, като бездомни лица или лица, застрашени от бездомност, както и на техните деца под 18 години. Един от фокусите на проекта е свързан с подкрепата на особено маргинализирани общности, като рома и синти, както и на бездомни хора. На целевите групи се предоставя достъпна информация в социалните мрежи, където те общуват, и биват насочвани към проекти на EhAP Plus и/или местни служби за помощ. Като по този начин, същевременно се противодейства и на дезинформацията, която се разпространява в социалните мрежи.

Проектът изгражда мост между целевите групи, които не могат да бъдат обхванати от местното финансиране на EhAP Plus, другите проекти на EhAP Plus, както и наличните на местно и регионално ниво услуги за подпомагане. В рамките на проекта се поставя специален акцент върху документирането и обмена на резултатите от него, за да може да се постигне устойчиво използване на онлайн методите от проектите на EhAP, както и на съществуващите на местно и регионално равнище места за допълнителна помощ. Транснационалният обмен на информация за дигиталната подкрепа за маргинализирани целеви групи също е важна част от проекта.

Със Social Media Streetwork, Minor и BAG Wohnungslosenhilfe e.V. като съпартньори по проекта обединяват своите компетенции и мрежи, за да покрият нуждите от помощ на целевите групи на EhAP Plus.

Съпартньор по проекта е Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG W).

Проектът “Social Media Streetwork – многоезичнa първоначалнa информaция и консултация в социалните мрежи срещу маргинализацията” се финансира в рамките на програмата „EhAP Plus – Интеграцията помага срещу изключването на хората в неравностойно положение“.

Проектът “Social Media Streetwork – многоезичнa първоначалнa информaция и консултация в социалните мрежи срещу маргинализацията” се финансира от Федералното министерство на труда и социалната политика (BMAS) и Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +/ESF Plus) и съфинансира от Бюрото за равно третиране на работниците на ЕС към Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията и Пълномощника на Федералното правителство за борба с расизма.

Logo des Bundesministeriums für Arbeit und SozialesLogo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration