Social Media Streetwork

Praca informacyjna oraz doradztwo pośredniczące w mediach społecznościowych w znalezieniu właściwego punktu doradczego w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

Projekt rozwija i oferuje wielojęzyczną proaktywną działalność informacyjną oraz doradztwo pośredniczące w mediach społecznościowych w znalezieniu właściwego punktu doradczego dla zmarginalizowanych i dotkniętych wykluczeniem społeczności imigrantek i imigrantów z UE, członków i członkiń mniejszości, jak również osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.

Kontakt:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Czas trwania projektu:

01.10.2022 – 30.09.2026

Język:

български | Deutsch | english | hrvatski | italiano | română

Realizowany w partnerskiej kooperacji przez Minor oraz BAG Wohnungslosenhilfe e.V. projekt “Social Media Streetwork” (SoMS) jest ogólnokrajowym projektem modelowym w ramach programu ESF-Plus „EhAP Plus – Integracja pomaga przeciwdziałać wykluczeniu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”.

SoMS rozwija ofertę wielojęzycznej proaktywnej działalności informacyjnej oraz doradztwa pośredniczącego w znalezieniu właściwego punktu doradczego, skierowaną do grup docelowych, do których należą znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji obywatelki i obywatele UE, osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością oraz ich dzieci poniżej 18 roku życia. Przedmiotem szczególnej uwagi jest wspieranie szczególnie zmarginalizowanych i dotkniętych wykluczeniem społeczności, w tym zwłaszcza: Romów i Sinti oraz osób bezdomnych. Do grup docelowych dociera się ze sformułowanymi w przystępny sposób informacjami za pośrednictwem mediów społecznościowych w których są aktywne i w których wymieniają się informacjami, oraz udzielona im zostaje pomoc w znalezieniu właściwego podmiotu z projektu EhAP Plus i/lub lokalnych punktów pomocy. Jednocześnie przeciwdziała się krążącym tam fałszywym informacjom.

Projekt tworzy pomost pomiędzy grupami docelowymi, do których nie daje się dotrzeć poprzez lokalne wparcie EhAP Plus, a innymi przedsięwzięciami EhAP Plus oraz lokalnymi i regionalnymi punktami oferującymi pomoc. W ramach projektu szczególny nacisk położny został na dokumentację i transfer wyników wspominanej działalności, w celu osiągnięcia długofalowego wykorzystania metod online poprzez podmioty EhAP, jak również lokalnie i regionalnie dostępne punkty oferujące dalszą pomoc. Ważnym elementem projektu jest również ponadnarodowa wymiana informacji dotyczących cyfrowego wsparcia dla zmarginalizowanych i dotkniętych wykluczeniem społecznym grup docelowych.

Minor i BAG Wohnungslosenhilfe e.V. łączą jako partnerzy w ramach projektu za pomocą Social Media Streetwork swoje kompetencje i sieci kontaktów, wychodząc naprzeciw potrzebom grup docelowych EhAP Plus w zakresie pomocy.

Partnerem współpracującym w ramach projektu jest Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG W).

Projekt “Social Media Streetwork – wielojęzyczna działalność informacyjna oraz doradztwo pośred-niczące w mediach społecznościowych w znalezieniu właściwego punktu doradczego w zakresie prze-ciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu” jest finansowany w ramach programu “EhAP Plus – Integracja pomaga przeciwdziałać wykluczeniu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytu-acji”.

Projekt “Social Media Streetwork – wielojęzyczna działalność informacyjna oraz doradztwo pośred-niczące w mediach społecznościowych w znalezieniu właściwego punktu doradczego w zakresie prze-ciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu” jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych (BMAS) oraz Unię Europejską poprzez Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS Plus) oraz współfinansowany przez Instytucję ds. Równego Traktowania Pracowników z UE oraz Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Przeciwdziałania Rasiz-mowi.

Logo des Bundesministeriums für Arbeit und SozialesLogo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration