Συμβουλευτική υποστήριξη μεταναστών 4.0

Πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα εργασίας χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά και τα ψηφιακά μέσα

Το πρότζεκτ έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με σκοπό την πλήρη συμβουλευτική και πληροφοριακή υποστήριξη στα κοινωνικά μέσα στις εξής γλώσσες: βουλγαρικά, πολωνικά, ρουμανικά, αγγλικά, κροατικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, ελληνικά και ουγγρικά. Στόχος είναι η ανάπτυξη μεθόδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να παρέχεται μέσω αυτών όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη για τους πολίτες της ΕΕ.

MB4.0_Logo

Επικοινωνία: 

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Χρόνος διαρκείας:

16.12.2017 – 31.12.2022

Την τελευτάια δεκαετία η Γερμανία αποτελεί τον κύριο μεταναστευτικό προορισμό των υπολοίπων κράτων μέλων της ΕΕ στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Ο κύριος στόχος της μετανάστευσης είναι η εύρεση καλύτερης εργασίας.

Αρκετές αναλύσεις της Minor δείχνουν ότι οι νεοεισερχόμενοι χρησιμοποιούν ψηφιακά και ειδικά κοινωνικά μέσα για αρχικές πληροφορίες και επικοινωνία. Συχνά, ωστόσο, η αναζήτηση πληροφοριών σε αυτά τα μέσα – ακόμη και με σοβαρά προβλήματα ενσωμάτωσης – περιορίζεται σε επιφανειακές, αντιφατικές και μερικές φορές παραπλανητικές πληροφορίες.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη των εργαζομένων της ΕΕ σχετικά με την αγορά εργασίας. Στα ψηφιακά δίκτυα όπου γίνεται η ανταλλαγή των πληροφοριών, παρέχεται επιπλέον στους μετανάστες η εξυπηρέτηση αυτών καθώς επίσης και η δυνατότητα εξουδετέρωσης των ψευδών πληροφοριών ανάμεσά τους. Σημαντικό είναι να υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια εξυπηρέτησης του απευθυνόμενου κοινού, το οποίο συνήθως επικοινωνεί για θέματα που αφορούν τις διαδικασίες προσανατολισμού και κοινωνικής ένταξης αυτού στη Γερμανία. Παράλληλα δοκιμάζονται τρόποι εξυπηρέτησης και διαβούλευσης επάνω σε θέματα εργατικού και κοινωνικού δικαίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρότζεκτ λειτουργεί σε επτά τομείς δραστηριότητας:

  •  Ανάλυση και παρακολούθηση χώρων κοινωνικής δικτύωσης με έμφαση στις δέκα μεγαλύτερες ομάδες μετανάστευσης της ΕΕ.
  • Αναζήτηση πληροφοριών και συμβουλευτική υποστήριξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νεοεισερχούμενων της ΕΕ, έλεγχος ποιότητας και τεκμηρίωση.
  • Δημιουργία καινοτόμων προσφορών πληροφοριών πολυμέσων.
  • Ανάπτυξη ενημερωτικών εκστρατειών στο πλαίσιο της ένταξης των νέων μεταναστών στην ΕΕ.
  • Σύσταση συμβουλίου για την καθοδήγηση των οργανώσεων των μεταναστών και παροχή  εμπειρογνωμόνων για το συντονισμό στρατηγικών αποφάσεων, ευρημάτων και σχεδίων για το πρότζεκτ.
  • Τακτική πραγματοποίηση εκδηλώσεων και σεμιναρίων σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους , οι οποίοι αναλαμβάνουν το περιεχόμενο και τη συγκέντρωση των ερωτήσεων προς πληροφόρηση καθώς επίσης και τις συμβουλευτικές εργασίες , με σκοπό τη δικτύωση και το συντονισμό των μεταναστών της ΕΕ.
  • Η δημιουργία μιας κατευθυντήριας γραμμής και η μεταφορά του περιεχομένου του πρότζεκτ με τη μορφή ενός εγχειριδίου, το οποίο θα αποτελέσει θέμα προς συζήτηση κατά τη λήξη κάποιας επιστημονικής εκδήλωσης.

Το όργανο ισότητας των εργαζομένων της ΕΕ, το οποίο αποτελείται από τον Επίτροπο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες και την ένταξη και τον Επίτροπο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, έχει ως καθήκον να υποστηρίζει τους μετανάστες της ΕΕ στην άσκηση των δικαιωμάτων που δικαιούνται στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στη Γερμανία. Προωθεί το έργο ΣΥΜ 4.0 – Καλή Εργασία στη Γερμανία, το οποίο υλοποιείται από την Minor.  

Με την προσφορά του, η ΣΥΜ 4.0 διευρύνει το πεδίο της συμβουλευτικής εργασίας για τους μετανάστες από την ΕΕ με μια προσέγγιση ενημέρωσης και συμβουλευτικής προσέγγισης. Επιπλέον, το Fem.OS συμβουλεύει μετανάστριες από τρίτες χώρες σε δέκα γλώσσες, προκειμένου να υποστηρίξει την καλύτερη ατομική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των γυναικών. Έτσι, μέσω της χρηματοδότησης του επιτρόπου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες και την ένταξη και του επιτρόπου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, παρέχεται μια ευρεία προσφορά νομικά επαληθευμένων πληροφοριών και συμβουλών για τους μετανάστες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την υπηρεσία ίσης μεταχείρισης των Εργαζομένων της ΕΕ του Επιτρόπου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη Μετανάστευση, τους Πρόσφυγες και την Ένταξη και του Επιτρόπου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση του ρατσισμού. 

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration