Консултация 4.0

Проактивна консултация в социалните медии на тема работа

Проектът развива и реализира модел-пример на информиране и консутиране в социалните медии на български, полски, румънски, английски, хърватски, италиански, испански, френски, гръцки и унгарски език. Цел е развитието на методи, как чрез социалните медии най-добре да бъдат информирани и консултирани работещи в Германия граждани на Европейския съюз.

MB4.0_Logo

Контакт:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Реализация на проекта:

16.12.2017 – 31.12.2022

Езици:

deutsch | polski | română | español | magyar | hrvatski | italiano | français | english | Ελληνικά

От 2010 година насам в Германия доминира притокът на емигранти от страните-членки на Европейската общност въз основа на правото на свободно движение. Техен главен мотив за мигриране е търсенето на добра работа.

За първоначална информация и комуникация новопристигналите европейски граждани използват предимно интернетмедиите – това показват няколко анализа на Минор. Така тъсренето на иформация – даже при големи проблеми в социализирането – често се ограничава до повърхностни, противоречиви и отчасти заблуждаващи отговори. Същевременно ползването на конвенциално предлаганите консултативни услуги намалява.

Поектът стартира януари 2018 с цел да продкрепя работнички и работници от Европейския съюз в тяхната трудова интеграция в Германия. Целевата група получава модел на консултация в дигиталните пространства, където обменя мнения като в същото време се противодейства на грешната информация, която циркулира там. Основният аспект на проекта е информационният подход – целевата група да се посрешне там и да се отговори на нейните нужди там, където тя обичайно общува относно процесите на ориентация и интеграция в Германия. Едновремено с това се тестват и оценяват начините за консултиране и медиално предлагане на информация по въпросите на труда и социалното право в социалните медии.

Сфера на проекта:

  • Анализ и проследяване на Social Media Spaces с концентрация върху десетте най-големи групи европейски граждани;
  • Проактивнo информиране и консултация в социалните медии на новопристигнали граждани, осигуряване на качество и документация;
  • Съставяне на иновативни и мултимедиални информационни продукти;
  • Развитие на информационни кампании относно аспекти на трудовата интеграция на новопристигнали в Германия греждани на ЕС.
  • Учредяване на консултативен съвет от представители на организации на мигранти и хора с професионална експертиза за съгласяване на стратегически решения, изводи и планове в проекта;
  • Редовно провеждане на (експертни) мероприятия и семинари със стратегически партньори с цел разглеждане на съществени и методологични въпроси на информативната и консултативна работа, създаването на професионална мрежа и съгласуване;
  • Изготвянето на практическо ръководство и предоставяне на изводите от проекта във форма на насоки, които ще бъдат обсъдени в рамките на научно мероприятие при приключване на проекта.

Бюрото за равно третиране в областта на труда и заетостта на Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията има за цел да подпомага гражданите на ЕС от гледна точка на правата, които имат в рамките на свободното движение на работниците в Германия. То финансира проекта Консултация 4.0 – добра работа в Германия, който се осъществява от Минор.

Kонсултация на социални асистенти

Информационни продукти

08/2018 - 12/2019

Arbeits- und Sozialrecht für EU-Zugewanderte

Multimediale Formate zu Rechten von EU-Arbeitnemenden in Herkunftssprachen

Мероприятия

06/03/2020

Aufbau von digitalen Präsenzen in Social Media

Einrichtung, Aufbau und Unterhaltung von digitalen Präsenzen in Social Media

2019 - 2020

Social Media Netzwerktreffen

Wie und worüber kommunizieren Neuzugewanderte in Deutschland auf Social Media

25/01/2019 - 27/01/2019

Workshop „Datenanalyse in den sozialen Medien“

Erfahrungsaustausch im Bezug von Datenauswertungen in sozialen Medien

11/06/2018

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Публикации

05/2020

Corona-Krise in den sozialen Medien

Auswirkungen der Corona-Krise auf das Kommunikationsverhalten ausgewählter Communities im Rahmen des Projektes MB 4.0

05/2020

Auswirkungen der Corona-Krise für Betreuungskräfte aus Polen

Kommunikationsverhalten von polnischen 24-Stunden-Betreuungskräften

02/2020

Beratung für 24-Stunden-Betreuungskräfte aus Polen

Digitale Informationsarbeit für 24-Stunden-Betreuungskräfte aus Polen

12/2019

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Бюрото за равно третиране на работниците на ЕС на Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и миграцията.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration