Doradztwo migracyjne 4.0

Proaktywne doradztwo na temat pracy w mediach społecznościowych

Projekt konceptualizuje oraz wdraża w sposób modelowy proaktywną pracę informacyjną oraz doradczą w mediach społecznościowych w językach: bułgarskim, polskim, rumuńskim, angielskim, chorwackim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, greckim i węgierskim. Celem jest opracowanie metod, jak za pomocą mediów społecznościowych najlepiej informować i doradzać pracownicom i pracownikom z krajów unijnych.

MB4.0_Logo

Kontakt:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Czas trwania projektu:

16.12.2017 – 31.12.2022

Język: 

български | deutsch | română | español | magyar | hrvatski | italiano | français | english | Ελληνικά

Imigracja z innych krajów UE, odbywająca się w oparciu o prawo do swobodnego przemieszczania się, jest w Niemczech od ponad dekady dominującym trendem imigracyjnym. Głównym motywem migracji jest poszukiwanie dobrej pracy.

Szereg analiz przeprowadzonych przez Minor pokazuje wyraźnie, że imigrantki i imigranci szukają informacji i komunikują się przede wszystkim w mediach społecznościowych. Wyniki wyszukiwania ograniczają się przez to często – również przy poważnych problemach integracyjnych – do informacji powierzchownych, sprzecznych i niekiedy wprowadzających w błąd. Pomimo to  konwencjonalne usługi doradcze tracą na znaczeniu.

Projekt rozpoczął swoją działalność w styczniu 2018 roku i ma na celu skuteczne wspieranie pracowniczek i pracowników z UE w ich integracji na rynku pracy. Ten modelowy projekt oferuje imigrantkom i imigrantom doradztwo w przestrzeni cyfrowej i jednocześnie przeciwdziała krążącym tam fałszywym informacjom. Kluczowe jest tu proaktywne podejście doradcze – by spotkać się z grupą docelową i odpowiedzieć na jej potrzeby tam, gdzie zazwyczaj zasięga ona wiedzy na temat procesów orientacyjnych i integracyjnych w Niemczech. Jednocześnie testowane i ewaluowane są modelowe sposoby doradztwa oraz informowania w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego w mediach społecznościowych.

Obszary działania:

  • Analiza i monitoring mediów społecznościowych, z naciskiem na dziesięć największych grup migracyjnych z obszaru Unii Europejskiej.
  • Proaktywna praca doradczo-informacyjna w mediach społecznościowych skierowana do imigrantek i imigrantów z Unii Europejskiej, kontrola ich jakości oraz dokumentacja.
  • Stworzenie innowacyjnych, multimedialnych ofert informacyjnych.
  • Opracowanie kampanii informacyjnych dotyczących integracji zawodowej imigrantek i imigrantów z obszaru UE.
  • Ustanowienie organu doradczego złożonego z przedstawicielek i przedstawicieli organizacji migranckich oraz specjalistek i specjalistów, w celu koordynacji strategicznych decyzji, ustaleń i założeń projektu.
  • Cykliczne organizowanie (specjalistycznych) wydarzeń oraz warsztatów we współpracy z partnerami strategicznymi, dotyczących merytorycznych i metodycznych zagadnień pracy informacyjnej i doradczej dla imigrantów i imigrantek z krajów unijnych oraz służących sieciowaniu i nawiązywaniu współpracy.
  • Opracowanie wytycznych i transfer rezultatów projektu w formie poradnika, który zostanie zaprezentowany na konferencji naukowej podsumowującej wyniki projektu.

Instytucja ds. Równego Traktowania Pracowników z UE oraz Pełnomocniczka Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji mają za zadanie wspieranie imigrantek i imigrantów z UE w korzystaniu z przysługujących im praw w ramach swobodnego przepływu pracowników w Niemczech. Instytucja wspiera projekt „MB 4.0 – Dobra praca w Niemczech“, który jest realizowany przez Minor.

„MB 4.0“ rozszerza zakres usług doradczych dla imigrantek i imigrantów z UE o proaktywną pracę doradczą i informacyjną. Ponadto projekt „Fem.OS“ oferuje imigrantkom z państw trzecich doradztwo w 10 językach, aby wspierać lepszą integrację indywidualną, społeczną i zawodową kobiet. Dzięki wsparciu Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji zostanie opracowana łatwo dostępna i zweryfikowana prawnie oferta usług doradczo-informacyjnych dla imigrantek z państw trzecich.

Doradztwo dla opiekunek i opiekunów osób starszych

2019

24-godzinna opieka domowa

Doradztwo dla opiekunek i opiekunów osób starszych z Polski, Rumunii, Bułgarii, Czech, Słowacji i Chorwacji

Multimedialne oferty informacyjne

08/2018 - 12/2019

Arbeits- und Sozialrecht für EU-Zugewanderte

Multimediale Formate zu Rechten von EU-Arbeitnemenden in Herkunftssprachen

Wydarzenia

2019 - 2020

Social Media Netzwerktreffen

Wie und worüber kommunizieren Neuzugewanderte in Deutschland auf Social Media

06/03/2020

Aufbau von digitalen Präsenzen in Social Media

Einrichtung, Aufbau und Unterhaltung von digitalen Präsenzen in Social Media

25/01/2019 - 27/01/2019

Workshop „Datenanalyse in den sozialen Medien“

Erfahrungsaustausch im Bezug von Datenauswertungen in sozialen Medien

11/06/2018

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Publikacje

05/2021

Aktuelles aus der Beratung für sog. “Live-Ins” aus Polen

Digitale Informationsarbeit für sog. "Live-Ins" aus Polen - Aktualisierung

09/2020

Erweiterung des Projekts Migrationsberatung 4.0

Aufbau der Beratungsarbeit in den neuen Sprachcommunities

09/2020

Beratung für 24-Stunden-Betreuungskräfte aus Polen

Digitale Informationsarbeit für 24-Stunden-Betreuungskräfte aus Polen

05/2020

Corona-Krise in den sozialen Medien

Auswirkungen der Corona-Krise auf das Kommunikationsverhalten ausgewählter Communities im Rahmen des Projektes MB 4.0

05/2020

Auswirkungen der Corona-Krise für Betreuungskräfte aus Polen

auf das Kommunikationsverhalten von polnischen 24-Stunden-Betreuungskräften

12/2019

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

Projekt jest finansowany przez Instytucję ds. Równego Traktowania Pracowników z UE i Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration