Bieg historii

Narracje imigrantek i imigrantów o Żydówkach i Żydach, o judaizmie, Zagładzie i Izraelu

W ramach projektu badane są narracje na temat Żydów, judaizmu, Zagłady i Izraela zarówno w krajach pochodzenia imigrantek i imigrantów, jak i w odpowiadających im społecznościach w Niemczech. Celem jest zdobycie podstawowej wiedzy i wykorzystanie jej w edukacji politycznej.

Narrative_Logo_GDG_RGB_19-09-25

Kontakt:

Tanja Lenuweit
t.lenuweit@minor-kontor.de

Czas trwania projektu:

01.07.2019- 31.12.2022

Facebook: DerGangderGeschichten

Na całym świecie istnieją narracje o Żydówkach i Żydach, judaizmie, Zagładzie i Izraelu, które postrzegane są zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Wyobrażenia te, powstające ze wspólnej koegzystencji w teraźniejszości i przeszłości, podlegają ciągłym zmianom. Są one kształtowane przez uwarunkowania religijne, obecną sytuację (geo)polityczną oraz położenie geograficzne.

Na całym świecie istnieją narracje o Żydówkach i Żydach, judaizmie, Zagładzie i Izraelu, które postrzegane są zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Wyobrażenia te, powstające ze wspólnej koegzystencji w teraźniejszości i przeszłości, podlegają ciągłym zmianom. Są one kształtowane przez uwarunkowania religijne, obecną sytuację (geo)polityczną oraz położenie geograficzne.

Choć debaty te budzą również nowe zainteresowanie światem doświadczeń żydowskich, to jednak w dalszym ciągu nie odnoszą się one do aspektów z nimi związanych. Narodu żydowskiego nie postrzega się przez pryzmat jego religijnych, kulturowych i historycznych doświadczeń. Brakuje też  wiedzy na temat aktualnego życia Żydów w Niemczech, a także dostatecznego wyeksponowania tej tematyki.

Badania i analiza

Koncentrując się na czterech wybranych krajach pochodzenia imigrantów (Syria, Polska, Maroko i Rosja), w pierwszej kolejności należy stworzyć solidną bazę wiedzy o narracjach na temat Żydów, judaizmu, Zagłady i Izraela, nie tylko w tych krajach, ale też w odpowiednich społecznościach imigrantek i imigrantów w Niemczech. Chodzi tu nie tylko o zidentyfikowanie antysemickich stereotypów, ale także o pozytywne obrazy.

Ponadto istotna jest analiza, jakie znaczenie mają te pozytywne i negatywne narracje w Niemczech, czy i jak się zmianiają, jak i z jakimi istniejącymi już narracjami są one powiązane, a także w jaki sposób wzajemnie na siebie oddziałują. W procesie tym należy uwzględnić perspektywę żydowską oraz uwidocznić doświadczenia, przeżycia i oceny Żydówek i Żydów w odniesieniu do starych i nowych form antysemityzmu.

Celem projektu jest zdobycie podstawowej wiedzy i wykorzystanie jej w edukacji politycznej. Projekt dąży do zaangażowania ekspertów z poszczególnych krajów w celu zebrania jak najszerszej wiedzy, umożliwienia przeprowadzenia wnikliwych dyskusji i opracowania materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na grupę docelową.i

Cele projektu

Projekt „Bieg historii” realizuje cztery główne cele:

  1. Rozpoznanie narracji wśród osób nowo przybyłych i ludności imigranckiej na temat Żydówek i Żydów, judaizmu, Zagłady i Izraela.
  2. Analiza oddźwięku owych narracji w Niemczech i ich interakcji z już istniejącymi tutaj narracjami.
  3. Wyeksponowanie doświadczeń i ocen społeczności żydowskich w krajach pochodzenia i w Niemczech.

Opracowanie, na podstawie tych wyników, dostosowanych do potrzeb, zindywidualizowanych formatów edukacji politycznej przeciwko antysemityzmowi, z uwzględnieniem perspektywy żydowskiej. Materiały edukacyjne dla grupy docelowej powinny pomóc multiplikatorom w znalezieniu nowych sposobów prowadzenia skomplikowanych, wieloaspektowych i często emocjonalnych dyskusji

Czas trwania projektu i wyniki

Do końca roku 2020 projekt skupia się na Syrii i Polsce, od 2021 roku na Maroku i Rosji.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną takie wydarzenia, jak wymiany i spotkania eksperckie oraz warsztaty. Wyniki projektu opublikowane zostaną w formie profilów dotyczących poszczególnych krajów, dokumentów roboczych, a także materiałów edukacyjnych skierowanych do grupy docelowej.

Projekt został objęty partonatem Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec-Heiko Maas.

Projekt finansowany przez