Bieg historii

Bieg historii

Narracje imigrantek i imigrantów o Żydówkach i Żydach, o judaizmie, Szoah i Izraelu

Projekt zajmuje się badaniem narracji na temat Żydówek i Żydów, judaizmu, Szoah i Izraela w wybranych krajach pochodzenia imigrantek i imigrantów żyjących w Niemczech, jak i w odpowiadających im społecznościach w tym kraju. Celem projektu jest zdobycie podstawowej wiedzy i wykorzystanie jej w edukacji politycznej.

© Rania Kataf

Narrative_Logo_GDG_RGB_19-09-25

Kontakt:

Tanja Lenuweit
t.lenuweit@minor-kontor.de

Czas trwania projektu:

01.07.2019- 31.12.2022

Facebook: DerGangderGeschichten

W różnych miejscach świata obecne są narracje o Żydówkach i Żydach, judaizmie, Szoah i Izraelu, które mogą być odbierane jako pozytywne lub negatywne. Wyobrażenia te mają swoje źródło we wspólnej koegzystencji w teraźniejszości i przeszłości oraz podlegają ciągłym zmianom. Kształtują je uwarunkowania religijne, obecna sytuacja (geo)polityczna, jak i położenie geograficzne.

W niemieckiej debacie na temat antysemityzmu i migracji ludności (w tym tej uciekającej przed działaniami wojennymi) mało uwagi poświęca się różnorodności narracji. Mowa jest często o „zaimportowanym antysemityzmie” spowodowanym „imigracją muzułmańską”. Nie uwzględnia się przy tym jak różnorodnewyobrażenia o ludności żydowskiej, judaizmie, Szoah i Izraelu – zarówno wśród samych imigrantek i imigrantów, jak również w krajach, z których pochodzą. Ponadto lokalne postawy i narracje usuwane są na drugi plan. Równie małe znaczenie odgrywają narracje innych, w większości niemuzułmańskich grup migranckich.

Debaty te budzą nowy rodzaj zainteresowania światem żydowskim. Jednak w dalszym ciągu jest to mówienie o innych. Narod żydowski postrzegany jest tylko w niewielkim stopniu przez pryzmat jego religijnych, kulturowych i historycznych doświadczeń. Brakuje też wiedzy na temat współczesnego życia Żydówek i Żydów w Niemczech, a także dostatecznego wyeksponowania tej tematyki.

Badania i analiza

Projekt koncentruje się na czterech wybranych krajach pochodzenia imigrantek i imigrantów żyjących w Niemczech (Syria, Polska, Maroko i Rosja) i zakłada stworzenie solidnej bazy wiedzy na temat narracji o Żydówkach i Żydach, judaizmie, Szoah i Izraelu. Analizie podlegają nie tylko narracje obecne w badanych krajach, ale też  w odpowiadających im społecznościach w Niemczech. Chodzi tu nie tylko o zidentyfikowanie antysemickich stereotypów, ale także o pozytywne obrazy.

Należy sprawdzić jakie znaczenie mają pozytywne i negatywne narracje w Niemczech, czy i w jaki sposób ulegają one zmianom, w jaki sposób oraz z jakimi istniejącymi już narracjami są one powiązane, a także w jaki sposób wzajemnie na siebie oddziałują. W tym procesie należy wziąć pod uwagę punkt widzenia społeczności żydowskich, ich doświadczenie i ocenę starych i nowych form antysemityzmu.

Celem projektu jest zdobycie podstawowej wiedzy i wykorzystanie jej w edukacji politycznej. Projekt przewiduje zaangażowanie ekspertek i ekspertów z poszczególnych krajów w celu: a) zebrania jak najszerszej wiedzy, b) umożliwienia przeprowadzenia wnikliwych dyskusji, c) opracowania materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na daną grupę docelową.

Cele projektu

Projekt „Bieg historii” realizuje cztery główne cele:

  1. Rozpoznanie narracji na temat Żydówek i Żydów, judaizmu, Szoah i Izraela wśród imigrantek i imigrantów nowo przybyłych do Niemiec oraz tych żyjących w Niemczech od dłuższego czasu.
  2. Analiza odbioru tych narracji w Niemczech oraz ich interakcji z istniejącymi już narracjami.
  3. Wyeksponowanie doświadczeń i oceny społeczności żydowskich w Syrii, Polsce, Maroko, Rosji oraz w Niemczech.
  4. Opracowanie formatów edukacji politycznej przeciwdziałających antysemityzmowi. Zostaną one dopasowane do potrzeb danej grupy docelowej a podstawą do ich przygotowania będą zebrane wyniki badań. Uwzględniony zostanie przy tym punkt widzenia społeczności żydowskich. Wypracowane materiały edukacyjne mają wspomóc multiplikatorki i multiplikatorów w prowadzeniu skomplikowanych, wieloaspektowych i często naładowanych emocjonalnie dyskusji.

Czas trwania projektu i wyniki

W ramach projektu przeprowadzone zostaną takie wydarzenia jak wymiany i spotkania eksperckie oraz warsztaty. Wyniki projektu zostaną opublikowane w postaci profilów badanych krajów, raportów, a także materiałów edukacyjnych skierowanych do danych grup docelowych.

Wystawa Online

Publikacje

02/2021

The Course of (Hi)Stories

Experiences from a German-Polish online seminar on narratives about Judaism and a manual on how to work with podcasts in non-formal education

Wywiady i wykłady

Wydarzenia

Warsztaty

Projekt został opracowany pod patronatem ministra spraw zagranicznych Heiko Maas.

Projekt finansowany przez